Croeso i'r Wefan

Prif amcan Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyf yw i hyrwyddo ac annog darpariaeth gweithgaredd cerddorol yng Ngwynedd a Môn. Cyflawnir hyn drwy ein darpariaeth o wersi cerddorol offerynnol a lleisiol i dros 13,750 o ddisgyblion gan bron i 100 o diwtoriaid profiadol, ein gwasanaeth benthyca offerynnau cerdd (dros 8,000 o offerynnau), a'r ensemblau rhanbarthol a sirol a gynhelir - bron i 50 ohonynt. Mwy

llinell

Penawdau Newyddion

Llongyfarchiadau - Arholiadau Canu

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol o Ysgol Syr Thomas Jones a fu'n llwyddiannus yn eu arholiadau canu yn ddiweddar. Maent yn cael eu hyfforddi gan Ann Peters Jones. Llongyfarchiadau!!

Cadi Owen - Gradd 5
Rachel Rudolph- Gradd 5
Sorcha Roberts - Gradd 5

line

Llongyfarchiadau - Llwyddiant Arholiadau!

Llongyfarchiadau i ddisgyblion o'r ysgolion sydd wedi llwyddo yn yr arholiadau diweddar.

Da iawn bawb!!

Cliciwch yma i weld y rhestr

line

Eisteddfod Genedalethol 2016

Bu’n wythnos llawn llwyddiant i aelodau a thiwtoriaid Gwasanaeth Cerdd Ysgolion William Mathias Fel Gwasanaeth rydym yn hynod falch o lwyddiant y canlynol a Llongyfarchiadau enfawr i chi gyd:

Unawd ar Unrhyw Offeryn Acwstig - 1af Math Roberts - Aelod o Fand Symffonig a Band Pres

Bandiau Pres Dosbarth 2 - 1af - Seindorf Arian Deiniolen - Llongyfarchiadau i’w arweinydd
Lois Eifion - tiwtor y Gwasanaeth a holl aelodau y Band. Cafodd Lois 1af hefyd yn y gystadleuaeth Triawd/ Pedwarawd Cerdd Dant - yn aelod o Bedwarawd Cennin - Llongyfarchiadau mawr!!

Bandiau Pres Dosbarth 4 - 1af Seindorf Arian yr Oakley . Llongyfarchiadau i’w arweinydd
John Glyn Jones - Tiwtor y Gwasanaeth ac aelodau y Band.

Bandiau Pres Dosbarth 1 - Llongyfarchiadau i Paul Hughes- arweinydd Band Arian Llaneurgain sydd hefyd yn diwtor i’r Gwasnaeth Cerdd.

Unawd Llinynnau ac Unawd Piano dan 16 oed : 3ydd Gwydion Rhys - Aelod o’r Gerddorfa Hŷn

Unawd Offerynnol Pres dan 16oed : 1af - Ela Hâf Williams, 3ydd Tomos Herd - y ddau yn aelodau o Fand Symffonig a Band Pres y Gwasanaeth.

Unawd i Ferched 12 oed ac o dan 16oed: 3ydd Glesni Rhys Jones - Aelod o Gôr Telyn y Gwasnaeth.
Hefyd Llongyfarchiadau i Glesni ac Elain Rhys ei chwaer a gafodd 1af yn y gystadleuaeth Ensemble Lleisiol a 3ydd yn y gystadleuaethTriawd/ Pedwarawd Cerdd Dant- Da iawn genod !!

Unawd Soprano 25 oed a throsodd - 2il Ann Peters Jones - Tiwtor Cerdd y Gwasanaeth .

Rhuban Glas Offerynnol dan 16oed
1af ELA HÂF WILLIAMS

Llongyfarchiadau hefyd i gyn aelod Fand Pres Y Gwasaneth sef Gwyn Owen a fu’n llwyddiannus yn y Rhuban Glas Offerynnol 19 oed a throsodd - braf oedd gweld Gwyn Owen gyda’r twmped a Glain Dafydd ar y delyn yn cystadlu. Da iawn!!

Gwelsom hefyd Gadeirydd y Bwrdd Mr Dewi Owen Jones yn cyfeilio i grŵp Dawnswyr Môn a gafodd 3ydd.

Braf hefyd oedd gweld Paul Hughes yn rhan o’r Prif seremoniau yn ystod yr wythnos !!

Llongyfarchiadau mawr i bawb!!!

offerynwr offerynwr


Dym lun o Gwyn Owen ac Ela Hâf Williams (gyda ei thad Dylan Williams - tiwtor y Gwasanaeth)

line

Ffurflen Ymaelodi

Ffurflen ymaelodi ar gyfer bod yn aelod o grwpiau Sirol a grwpiau Rhanbarth - cliciwch yma

line

Am fwy o newyddion - cliciwch yma

line

 

Calendr Digwyddiadau

 

Atebion i'r Cwestiynnau mwyaf cyffredin

  • Sut dwi’n trefnu gwers i fy mhlentyn yn yr ysgol ?
  • Faint mae gwersi yn gostio?
  • Oes rhaid i mi brynnu offeryn ?
  • mwy ...