slideshow-1

Dod ag ysgolion cynradd Caergybi at ei gilydd trwy brosiect Undod

Bydd doniau cerddorol pobl ifanc Caergybi yn cael ei arddangos yr wythnos hon wrth i Ysgol Cybi agor ei drysau am y tro cyntaf.

Mewn diwrnod agored arbennig sy’n cael ei drefnu yn yr ysgol, caiff rhieni, disgyblion ac aelodau o’r gymuned leol gyfle i weld yr ysgol am y tro cyntaf cyn iddi agor ym mis Medi.

Fel rhan o’r trefniadau mae tair o ysgolion cynradd Caergybi wedi cael y cyfle i gymryd rhan ym mhrosiect Undod. Dyma gynllun wedi ei redeg gan Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn ac wedi ariannu gan Gyngor y Celfyddydau. Y nod yw rhoi cyfle i’r disgyblion ddod i adnabod ei gilydd cyn iddynt ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd yn eu hysgol newydd.

Mae disgyblion Ysgol y Parchedig Thomas Ellis, Ysgol Llaingoch, ac Ysgol y Parc wedi bod yn cymryd rhan mewn gweithdai cerdd dros y misoedd diwethaf dan ofal arweinydd band Biwmares Gwyn Evans. Bydd y criw ifanc yn perfformio trwy gydol y diwrnod agored, gan roi cyfle i rieni ac ymwelwyr eraill i werthfawrogi ffrwyth eu gwaith caled.

Dywedodd Tristan Roberts, Pennaeth newydd Ysgol Cybi: “Mae’n amlwg fod y plant wedi gweithio yn galed iawn ac wedi mwynhau pob eiliad o’r prosiect hwn efo Gwyn, ac rwy’n i yn ddiolchgar iawn i’r Gwasanaeth Cerdd am arwain ar y prosiect. Mae wedi bod yn werthfawr iawn i’r plant o’r dair ysgol yma yn y dref i ddod i adnabod ei gilydd yn well cyn i ni agor ein drysau yn swyddogol ym mis Medi.”

Yn ôl Gwyn Evans: “Mae wedi bod yn wych i weithio ar y prosiect yma ac i weld sut y mae sgiliau cerddorol y plant wedi datblygu. Rydym wedi bod yn arbrofi gyda chwythbrennau, pres ac offerynnau taro yn ogystal â chanu.”

Meddai Ann Jones, Rheolwr Gwasanaeth Cerdd Ysgolion: “Rydym yn awyddus i weithio gyda’r ysgol newydd ac i roi cyfle i bawb weithio ar rhywbeth gyda’i gilydd. Mae nifer ohonynt wedi bod yn ddisgyblion y gwasanaeth cerdd ers nifer o flynyddoedd – ac mae wedi bod yn dda gweld sut mae cerddoriaeth wedi dod a phlant o’r tair ysgol yng nghyd.”

Bydd y plant yn perfformio trwy gydol y dydd yn ystod diwrnod agored Ysgol Cybi ar ddydd Mercher, 12fed o Orffennaf rhwng 9.30am a 5.30pm.


© Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.