slideshow-3

Newyddion

Dyma’r newyddion diweddaraf gan y Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Os yr hoffech mwy o fanylion am unrhyw un o’r straeon cysylltwch â ni 01286 685283.


 

Cerdd tastig 2022

Ydych chi’n mwynhau cerddoriaeth? Ydych chi awydd penwythnos llawn hwyl gyda’ch ffrindiau?

Darllen Mwy

Cwmni Sioe Gerdd 2022

Wyt ti’n hoffi Canu, Actio neu Ddawnsio? Wyt ti’n hoffi perfformio ar lwyfan?

Darllen Mwy

Cyngerdd Blynyddol 2022

Braf iawn yw cael cyhoeddi y bydd ein Cyngerdd Blynyddol yn cael ei gynnal yn Pontio ar y 7fed o Orffennaf!

Darllen Mwy

Dathlu blwyddyn yn y Gwasanaeth Cerdd

Curo’r cyfnod clo Wedi deunaw mis heriol mae’r Gwasanaeth wedi llwyddo i gynnal gwersi a gweithgareddau band ac ensemblau i’r rhan fwyf o ddisgyblion. O fewn tair wythnos i gychwyn y cyfnod clo cyntaf roedd dros 40% o wersi cerdd wedi symud ar lein. Erbyn yr ail gyfnod clo roedd mwy na 90% yn cael eu cynnal dros y we, gyda rhieni a disgyblion yn ddiolchgar am y gefnogaeth a’r budd oedd y plant yn ei gael o gerddoriaeth.

Darllen Mwy

Eisteddfod Rhithwir 2021

Agored i ddisgyblion ysgolion a cholegau Gwynedd a Mon yn unig.

DYDDIAD CAU NEWYDD: 01/02/2021

Darllen Mwy

Côr Telyn Iau y Gwasanaeth

Yna y Côr Telyn Iau dan arweiniad Catrin Morris Jones yn perfformio

Darllen Mwy

Band Pres Hŷn

Arweiniad Dylan Williams yn perfformio “Let Me Entertain You”

Darllen Mwy

Pamffled Cerdd Tastig 2020

Cwblhewch y ffurflen gofrestru neu cysylltwch â’r Gwasanaeth Cerdd. Dyddiad cau cofrestru: Ebrill 6ed, 2020 Bydd angen blaendâl o £80 erbyn Ebrill 6ed a’r taliad olaf o £79 erbyn Mai 1af.

Darllen Mwy

Gweithdy Cerddoriaeth Indiaidd gyda Anup Biswas

Tachwedd 30, 10:30-12.30 @ Galeri Caernarfon

Yn dilyn llwyddiant gweithdai blaenorol, rydym yn hynod falch o groesawu y cerddor arbennig Anup Biswas nôl i CGWM.

Darllen Mwy

Ydych chi eisiau cyfle i brofi offeryn llinynnol?

Dewch draw i weithdy rhad ag am ddim wedi ei gyflwyno gan Camerata Gogledd Cymru ar y cyd gyda Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn!

Darllen Mwy

Newyddlen Gaeaf 2019

Newyddlen ddiweddaraf y Gwasanaeth Cerdd wrth i ni dynnu tua therfyn blwyddyn galendr arall ac edrych ymlaen at ein holl weithgareddau dros dymor y Nadolig.

Darllen Mwy

DIM YMARFER YN RHANBARTH BANGOR WYTHNOS YMA - HYDREF 24ain.

NODYN I ATGOFFA PAWB NAD OES YNA YMARFER YN RHANBARTH BANGOR WYTHNOS YMA - HYDREF 24ain. BYDD YR YMARFER NESAF TACHWEDD 14EG.

Darllen Mwy

CYNGERDD WEDI CAEL EU OHURIO - Côr Ardal Meirionnydd - dan arweiniad Mrs Nia Morgan yn rhan o’r cyngerdd arbennig

Mae’ Gwasanaeth Cerdd Ysgolion yn falch o ddweud bod Côr Ardal Meirionnydd

Darllen Mwy

Swydd Rheolwr Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn

Ydych chi’n frwd dros sicrhau cyfleoedd i blant a phobl ifanc ffynnu mewn awyrgylch greadigol?

Darllen Mwy

Dyddiadur Ymarfer

Cliciwch yma i lawrlwytho gwybodaeth i rieni a ddisgyblion.

Darllen Mwy

Newyddion Gwasanaeth Cerdd Gwynedd a Môn

Rhifyn 4 , cliciwch yma i’w lawrlwytho!

Darllen Mwy

Gwybodaeth i Rieni a Ddisgyblion

Dogfen o wybodaeth i Rieni a Ddisgyblion.

Darllen Mwy

Cyngerdd Blynyddol

19.05.19, 6yh yn Theatr Bryn Terfel, Pontic.

Darllen Mwy

Cyngerdd Blynyddol Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn

07.04.19 7pm yn Galeri Caernarfon

Darllen Mwy

Tiwtor cerdd yn chwilio am gyfle newydd?

Rydym yn chwilio am diwtoriaid llawrydd i ddod i weithio gyda ni.

Darllen Mwy

NEWYDDION Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn

Newyddlen ddiweddaraf Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn.

RHIFYN 3

Darllen Mwy

Cerdd Tastig!

Cwrs Haf. Thema: Byd y Ffilm

21.06.19 - 23.06.19 Gwersyll yr Urdd, Glan-Llyn

Darllen Mwy

Côr Telyn Hŷn Gŵyl Delynau Cymru 2019

Cafwyd ymarfer gwych wythnos diwethaf dan ofal Mrs Alwena Roberts ac Anaghard Wyn Jones

Darllen Mwy

2019 National Youth Brass Band Championships of Great Britain

Band hŷn a band iau Gwynedd a Môn yn edrych ymlaen i’r gystadleuaeth!

Darllen Mwy

Ddyddiadau ymarferion

Dyma ddyddiadau y bydd ymarferion Rhanbarth y Gwasanaeth Cerdd Ysgolion yn ail gychwyn yn Ionawr 2019.

Darllen Mwy

Cerddorfeydd a Band Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Llongyfarchiadau i aelodau a disgyblion Gwasanaeth Cerdd Ysgolion

Darllen Mwy

Côr Telyn Meirionnydd

Braf oedd gweld gymaint o delynorion ifanc wedi mynychu ymarfer cyntaf côr telyn newydd yn ardal Meirionnydd ddechrau Rhagfyr.

Darllen Mwy

Ymarfer 15-12-2018 - Band Pres Iau Gwynedd a Môn

Band Pres Iau Gwynedd a Môn

Darllen Mwy

Ymarfer Rhagfyr 15fed Ensemblau Chwythbrennau a Llinynnol

Roedd aelodau o’r Ensemblau Chwythbrennau a Llinynnol yn amlwg yn barod am y nadolig yn ei siwmperi. Diolch i bawb ddaeth draw i’r ymarfer Nadoligaidd hwn.

Darllen Mwy

Ymarferion Rhanbarth y Gwasanaeth Cerdd Ysgolion yn ail gychwyn yn Ionawr 2019.

Dyma ddyddiadau y bydd ymarferion Rhanbarth y Gwasanaeth Cerdd Ysgolion yn ail gychwyn yn Ionawr 2019.

Darllen Mwy

Cyngherddau Rhanbarth Tymor 1af 2018

Rhanbarth Caernarfon, Meirionnydd, Bangor, Botwnnog, Eifionydd a Ynys Môn

Darllen Mwy

GWYL CERDD DANT 2018

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Alwena Roberts ar eu llwyddiant yn yr Wyl Cerdd Dant dydd Sadwrn diwethaf yn Blaenau Ffestiniog

Darllen Mwy

Llwyddiant i Fand Pres Gwynedd ac Ynys Môn

Fe gafodd Band Pres Hŷn Gwynedd a Môn, sy’n rhan o Wasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn lwyddiant mewn cystadleuaeth diweddar ar gyfer bandiau ar draws y DU.

Darllen Mwy

Codetta - galw ar gerddorion!

Ydych chi’n gerddor ac eisiau bod yn rhan o brosiect newydd cyffrous? Mae Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Mon yn ymestyn ei gynnig i ysgolion ac am recriwtio tiwtoriaid a cherddorion llawrydd i helpu ddarparu’r gwasanaeth newydd hwn.

Darllen Mwy

Cyfle i berfformio gyda Cherddorfa Genedlaethol Cymru

Mae cerddorion ifanc o Wynedd a Môn yn cael cyfle arbennig i berfformio gyda Cherddorfa Genedlaethol BBC Cymru yn ddiweddarach y mis hwn.

Darllen Mwy

Dod ag ysgolion cynradd Caergybi at ei gilydd trwy brosiect Undod

Bydd doniau cerddorol pobl ifanc Caergybi yn cael ei arddangos yr wythnos hon wrth i Ysgol Cybi agor ei drysau am y tro cyntaf.

Darllen Mwy

Gweinidog Addysg yn cael blas o dalent cerddorol ysgol newydd

Dau fis wedi Ysgol Rhyd y Llan agor ei drysau i ddisgyblion am y tro cyntaf bydd Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru yn agor yr ysgol yn swyddogol.

Darllen Mwy

© Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.
Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.