slideshow-1

Llogi Offerynnau

Ein nod yw gwneud yn siŵr fod gwersi ar gael i bawb, ac i’r perwyl hwn rydym yn gallu rhoi benthyg offerynnau’r Gwasanaeth yn rhad ac am ddim i’n myfyrwyr am gyfnod o ddwy flynedd.

Wedi i’r cyfnod o ddwy flynedd ddod i ben mae disgwyl i chi wneud eich trefniadau eich hunain. Mae cynllun arall yn bodoli sy’n galluogi rhieni i brynu offerynnau cerdd (ac eithrio piano) drwy’r awdurdod lleol, gan arbed TAW, os yw’r offeryn at ddefnydd addysgol rheolaidd. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth ac am y ffurflenni priodol.

Sut mae benthyg offeryn?

Os bydd eich plentyn yn dechrau derbyn gwersi offerynnol yn yr ysgol, gall y tiwtoriaid ddarparu’r offeryn gan y Gwasanaeth – felly holwch y tiwtor neu’r ysgol.

Os ydych yn benthyg offeryn gan y Gwasanaeth, chi fydd yn gyfrifol am edrych ar ei ôl a gwneud yn siŵr ei fod yn dychwelyd mewn cyflwr da. Gall rhai o’r offerynnau fod yn ddrud i’w trwsio neu eu hamnewid. Eich cyfrifoldeb chi yw yswirio offeryn, ac rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gwneud hynny.

Mae disgwyl i’r disgyblion gadw eu hofferynnau mewn cyflwr da. Golyga hyn y bydd angen prynu rhai ategolion o bryd i’w gilydd. Gall eich tiwtor awgrymu beth sydd ei angen a ble maent ar gael i’w prynu. Bydd y tiwtor hefyd yn argymell os bydd angen i chi brynu unrhyw gerddoriaeth fydd ei angen ar y disgybl.

© 2023 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.